English version

Home

Procedura recenzowania

Po otrzymaniu artykułu Redakcja dokonuje jego wstępnej oceny biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria jak: zgodność tematyki z profilem czasopisma, opis metodyki i wyników badań własnych, bibliografia, układ, objętość i techniczne opracowanie tekstu. Po wstępnej akceptacji wszystkie artykuły przygotowywane do publikacji w czasopiśmie są recenzowane przez dwóch recenzentów wyznaczanych przez Redakcję. Recenzentami są pracownicy nauki, uznani specjaliści w tematyce, której dotyczy artykuł, spoza jednostki, w której zatrudnieni są autorzy artykułu i którzy nie są w konflikcie interesów z autorami recenzowanego artykułu (pokrewieństwo, podległość służbowa, wspólnie prowadzone badania w ciągu ostatnich dwóch lat). Co najmniej jeden recenzent jest samodzielnym pracownikiem naukowym. Recenzenci i Autorzy artykułu nie znają swoich tożsamości, natomiast w ostatnim numerze z danego roku i na stronie internetowej czasopisma jest publikowana lista wszystkich recenzentów, którzy wykonali recenzje w tym okresie czasu.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Jeżeli obie recenzje są pozytywne ich treść, oraz w miarę potrzeby artykuł z ewentualnymi uwagami recenzentów, są przesyłane do autora (lub pierwszego autora, jeśli jest ich więcej) z prośbą o zapoznanie się z treścią recenzji i wniesieniem odpowiednich poprawek. W przypadku rozbieżnych opinii obu recenzentów co do dopuszczenia artykułu do publikacji, ostateczną decyzję podejmuje kolegium redakcyjne (może przedtem zasięgnąć opinii trzeciego recenzenta). Autorzy otrzymują informację o dopuszczeniu lub nie artykułu do druku oraz treść opracowanych recenzji, niezależnie czy recenzje są pozytywne czy negatywne. W przypadku odrzuconego artykułu nie ma możliwości jego dalszego poprawienia i ponownego przyjęcia.

W procesie recenzowania recenzenci proszeni są o ustosunkowanie się między innymi do następujących kwestii:Druk recenzji


Jednocześnie Redakcja zwraca autorom uwagę, że dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Szczególnymi przejawami nierzetelności jest tzw. "ghostwriting" oraz "guest authorship". Z pojęciem "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. "Guest authorship" dotyczy sytuacji, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Redakcja oświadcza, że Autorzy publikacji biorą na siebie odpowiedzialność za wszelkie prawa autorskie do publikowanego tekstu, a wszelkie wykryte przypadki nierzetelności będą ujawniane.

Redakcja wymaga od autorów dostarczenia oświadczenia o oryginalności złożonej pracy i o udzieleniu praw autorskich Wydawnictwu SGGW.

Nadesłanie artykułu do Redakcji oznacza, że Autorzy akceptują opisaną powyżej procedurę recenzowania.